Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

právoVšeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, čiže medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je MARHEL s.r.o. zapísaná na OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 29625/P, sídlom Topoľovka 177, 067 45 Topoľovka, IČO: 47 572 159, DIČ: 2024022154, a kupujúci, ktorým sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala výrobu tovaru. Túto dohodu potvrdila kupujúca strana zložením vopred dohodnutej zálohy predávajúcemu.

Tieto obchodné podmienky boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 ZB z 5. novembra 1991 obchodný zákonník v znení neskorších zákonov, zákonom č. 40/1964 ZB, § 597, § 622, § 623 občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Záväzná objednávka

Záväzná objednávka je akceptovaná kupujúcim schválením a odsúhlasením návrhu zhotovenia a realizácie objednávky a zložením vopred dohodnutej výšky zálohy.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúcemu vyplývajú nasledujúce práva a povinnosti:
– zhotoviť, dodať a namontovať kupujúcemu zákazkový tovar v dohodnutom množstve a kvalite
– predávajúci má právo na včasné zaplatenie zálohy a po realizácii objednávky aj na zvyšok dohodnutej sumy

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúcemu vyplývajú nasledujúce práva a povinnosti:
– prevziať tovar a to za vopred dohodnutých podmienok
– zaplatiť predávajúcemu zálohu a po realizácii objednávky aj zvyšok sumy v dohodnutej lehote splatnosti

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Keďže ide o zákazkovú výrobu na mieru, tak odstúpenie od zmluvy v čase jej platnosti už nie je možné. Zmluva je platná od chvíle zloženia zálohy. Pokiaľ ešte nebola začatá samotná výroba, je možné spraviť úpravy v pôvodnom návrhu objednávky.

Záverečné ustanovenia

Ako predávajúci si vyhradzujeme právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmien v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na tejto našej internetovej stránke.

V Topoľovke, dňa 1. 3. 2014

Sorry, you can not to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome